ગરમીનો પારો વધતો હોવાથી આરોગ્ય અંગે કાળજી લેવા ડો. જગદીશ દવેની અપીલ

જૂનાગઢ જેલનાં સુપરવીઝન ઓફીસર તથા જૂનાગઢ રેડક્રોસના
ડો. જગદીશ દવે દ્વારા હાલમાં ગરમીનો પારો ઉત્તરોત્તર વધતો હોવાથી ગભરામણ, બેચેની, માથાનો દુઃખવો, ચકકર આવવા, બાળકોમાં ઝાડા-ઉલ્ટીનાં કેસ વધવાની શકયતાઓ રહેલીછે. આ માટે ૧ થી ૪ દરમ્યાન બહાર નીકળવું નહી. પોષ્ટીક ખોરાક લેવા, રેકડીમાં વેચાતા ગુલ્ફી-ગોલા, ખુલ્લો ખોરાક રોગને આમંત્રણ આપે છે. સફેદ હળવા કલરનાં કપડા પહેરવા અને વહીવટી તંત્રની સુચનાનું અમલ કરવા જણાવેલ છે.

error: Content is protected !!