ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પટેલની સરકાર ના રાજય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી કીર્તિ સિંહ વાઘેલાની કાંકરેજ બેઠક પરથી પરાજય

0
ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પટેલની સરકાર ના રાજય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી કીર્તિ સિંહ વાઘેલાની કાંકરેજ બેઠક પરથી પરાજય

ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પટેલની
સરકાર ના રાજય
કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી
કીર્તિ સિંહ વાઘેલાની
કાંકરેજ બેઠક પરથી
પરાજય

ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પટેલની સરકાર ના રાજય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી કીર્તિ સિંહ વાઘેલાની કાંકરેજ બેઠક પરથી પરાજય

error: Content is protected !!