સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાત ભાજપનાબે નેતાઓ ની સતત 8મી વાર જીત દેવભૂમિ દ્વારકા બેઠકના પબુભા માણેક અને માંજલપુર બેઠકના યોગેશ પટેલ સતત આઠમી વાર વિજેતા

0

સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાત ભાજપનાબે નેતાઓ ની સતત 8મી વાર જીત
દેવભૂમિ દ્વારકા બેઠકના પબુભા માણેક અને માંજલપુર બેઠકના યોગેશ પટેલ સતત આઠમી વાર વિજેતા

દેવભૂમિ દ્વારકા બેઠકના પબુભા માણેક અને માંજલપુર બેઠકના યોગેશ પટેલ સતત આઠમી વાર વિજેતા

error: Content is protected !!