પરબતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કડવા પટેલ સમાજના પ્રમુખ તરીકે વરણી

0

જૂનાગઢ જિલ્લા પ્રાથમિકશિક્ષક સંઘ તેમજ માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા તાજેતરમાં વરાયેલ પરબતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કડવાપટેલ સમાજના પ્રમુખની જવાબદારી મુકુંદભાઈ હિરપરાને મળતા તેમને સન્માનિત કરેલ હતા તેમ યાદીમાં જણાવેલ છે.

error: Content is protected !!