મનપા-પોલીસ દ્વારા જાહેરનામા ભંગ બદલ ૩૩ દંડાયા

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા તથા પોલીસ વિભાગની સંયુકત ઉપક્રમે ત્રણ ટીમ દ્વારા જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર ૩૩ વ્યકિતઓ પાસેથી દંડની કાર્યવાહી કરી રૂ. ૬૦પ૦નો દંડ વસુલ કરવામાં આવેલ છે.

error: Content is protected !!