જગતાતની ‘તિરાડ’ કથા…

તિરાડો ફકત જમીનમાંજ નથી પડતી, કોક દિવસ ખેડૂતના પગના તળિયા પણ જાેઈ લેજાે… ખ્યાલ આવે કેવી રીતે અનાજ પકવે છે… !

error: Content is protected !!