જૂનાગઢના ચિત્રકાર દિપેન જાેષીની મુંબઈમાં રંગોળી નિહાળી લોકો અભિભુત થયા

0

જૂનાગઢના ચિત્રકાર દિપેન જાેષીની મુંબઈમાં રંગોળીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે અને આકર્ષક રંગોળી નિહાળી લોકો અભિભુત બન્યા હતા.

error: Content is protected !!